Om Forum for spesialisterklæringer

Kontakt oss

Spesialisterklæringer i erstatningssaker ved personskade fra legespesialister og nevropsykologer

Forum for spesialisterklæringer er organisert under Sandvika Nevrosenter, landets største privatpraksis i nevrologi, og tilbyr sakkyndige spesialisterklæringer i erstatningssaker ved personskade.

Siden 2000 har en rekke legespesialister, samt 4 nevropsykologer både ansatt i og utenfor senteret, utferdiget spesialisterklæringer siden 2000.

I 2008 ble spesialistene organisert i Forum for spesialisterklæringer for å sikre spesialisterklæringer av høy faglig kvalitet, basert på allment akseptert medisinsk viten og på et nøytralt grunnlag uten binding til partene.

Nye medlemmer av Forumet blir veiledet av en av Forumets veiledere på de ti første spesialisterklæringene. Forumet avholder flere årlige interne møter der temaene omhandler oppdatering av ny medisinsk viten og der faglige spørsmål av betydning for erklæringene blir gjennomgått.

Forumet ledes av dr. Thomas Glott, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Spesialiteter

Forum for spesialisterklæringer organiserer i dag 26 legespesialister og dekker følgende spesialiteter:

  • nevrologi
  • fysikalsk medisin
  • ortopedi
  • psykiatri
  • radiologi
  • psykologi
  • nevropsykologi

Ved behov for flere spesialiteter i samme sak, kan erklæringene organiseres som samarbeidsoppdrag.

Henvisning

Spesialisterklæringene kan bestilles av advokater, forsikringsselskap, NAV eller domstolene. Oftest er begge parter enige om valget. Henvisningene blir fortløpende vurdert, og relevant spesialist blir tildelt oppdraget i forhold til problemstilling og ventetid. Rekvirent kan også selv velge spesialist etter eget ønske. All korrespondanse skjer direkte til Forum for spesialisterklæringer i Sandvika Nevrosenter.

Dersom en pasient ønsker spesialistvurdering av egen skade, må man engasjere advokat som besørger kontakten med Forum for spesialisterklæringer.

Saksgang

  1. Når en henvendelse er mottatt, får rekvirent et tilbudsbrev med opplysninger om spesialist og tidspunkt som må aksepteres.
  2. Rekvirenten sender over bakgrunnsdokumentasjonen, og den skadelidte kalles deretter inn til konsultasjon hos Sandvika Nevrosenter.
  3. Etter en grundig samtale og klinisk undersøkelse, utarbeider spesialisten erklæringen på eget hjemmekontor, som deretter sendes rekvirent med kopi til den annen part fra Sandvika Nevrosenter.

Den skadelidte kan, om ønskelig, selv få tilsendt kopi av erklæringen.