Om Spesforum

Kontakt oss

Forum for spesialisterklæringer

Forum for spesialisterklæringer organiseres av Sandvika Nevrosenter, landets største privatpraksis i nevrologi, der en rekke legespesialister, samt tre nevropsykologer både ansatt i og utenfor senteret, har utferdiget spesialisterklæringer siden 2000.

I 2008 ble spesialistene organisert i Forum for spesialisterklæringer for å sikre spesialisterklæringer av høy faglig kvalitet, basert på alment akseptert medisinsk viten og på et nøytralt grunnlag uten binding til partene. Se våre statutter. Nye medlemmer av Forumet blir veiledet av en av Forumets veiledere på de ti første spesialisterklæringene. Forumet avholder flere årlige interne møter der temaene omhandler oppdatering av ny medisinsk viten og der faglige spørsmål av betydning for erklæringene blir gjennomgått.

Forum for spesialisterklæringer organiserer i dag 21 legespesialister og dekker følgende spesialiteter: nevrologi, fysikalsk medisin, psykiatri og radiologi.

I tillegg arbeider 1 spesialist i klinisk psykologi og 3 nevropsykologer i Forumet. Ved behov for flere spesialiteter i samme sak, kan erklæringene organiseres som samarbeidsoppdrag.

Spesialisterklæringene kan bestilles av advokater, forsikringsselskap eller domstoler. Oftest er begge parter enige om valget. Henvisningene blir fortløpende vurdert, og relevant spesialist blir tildelt oppdraget i forhold til problemstilling og ventetid. Rekvirent kan også selv velge spesialist etter eget ønske. All korrespondanse skjer direkte til Forum for spesialisterklæringer i Sandvika Nevrosenter.

Dersom en pasient ønsker spesialistvurdering av egen skade, må man engasjere advokat som besørger kontakten med Forum for spesialisterklæringer.

Når en henvendelse er mottatt, får rekvirent et tilbudsbrev med opplysninger om spesialist og tidspunkt som må aksepteres. Rekvirenten sender over bakgrunnsdokumentasjonen, og den skadelidte kalles deretter inn til konsultasjon i Sandvika Nevrosenter. Etter en grundig samtale og klinisk undersøkelse, utarbeider spesialisten erklæringen på eget hjemmekontor, som deretter sendes rekvirent med kopi til den annen part fra Sandvika Nevrosenter. Den skadelidte kan, om ønskelig, selv få tilsendt kopi av erklæringen.